Reklamační řád

Reklamační řád MojeDílna.cz

Provozovatele internetového obchodu www.mojedilna.cz, firmy AMNproTrade s.r.o., sídlem na adrese Vodařská 126/17, 61900 Brno, IČ: 08595798 / DIČ: CZ08595798

(dále jen „reklamační řád“)

1. Všeobecné ustanovení

1.1 Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi Provozovatelem internetového obchodu www.mojedilna.cz, firmou AMNproTrade s.r.o., sídlem na adrese Vodařská 126/17, 61900 Brno, IČ: 08595798, DIČ: CZ08595798, zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C114380, jakožto prodávajícím (dále jen „prodávající“), na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

1.2 Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti z vadného plnění pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické osoby podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky reklamačního řádu upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

1.3 Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem týkající se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění účinném (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), zejména v ustanoveních § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.

1.4 Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem týkající se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., zejména v ustanoveních § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.

2. Uplatnění a vyřízení reklamace

2.1 Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Pokud je v dodacím listu nebo na faktuře uvedena třetí osoba k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším, uplatňuje kupující reklamaci u této třetí osoby určené k provedení opravy.

2.2 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady či nedostatku. Kupující je povinen při uplatnění reklamace poskytnout veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady, zejména je povinen dodat prodávajícímu kompletní reklamované zboží, včetně příslušenství, které je nezbytně nutné pro posouzení vad zboží.

2.3 Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přiložen dodací list, faktura nebo jiný obdobný doklad, na kterém je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list. Při reklamaci vady výrobku je kupující povinen prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, proto prodávající doporučuje pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení předložit řádně vyplněný dodací list nebo fakturu. Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, doporučuje prodávající současné předložení originálního záručního listu výrobce. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby zboží bylo dodáno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy.

2.4 Formulář vhodný uplatnění reklamace je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může uplatnění reklamace užít uvedeného formuláře. Uplatnění reklamace může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mojedilna.cz. Reklamaci lze uplatnit také korespondenčně, a to na adrese: Vodařská 126/17, Brno

2.5 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a v případě kupujícího podnikatele se 30 denní lhůta nevztahuje. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží, které je způsobené jeho užíváním.

2.6 Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

2.6.1 Telefonicky nebo emailem, jenž jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.

2.6.2 Prodávající doporučuje využití reklamačního protokolu, který je k dispozici na webových stránkách pod tímto odkazem https://www.mojedilna.cz/reklamace/vraceni-zbozi

2.7 Při uplatnění reklamace je vhodné předložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, nebo jiný dokument prokazující koupi, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení dokumentů však nebrání kladnému vyřízení reklamace.

2.8 O uplatnění a vyřízení reklamace prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení.

2.9 Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2.10 Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění oprávněné reklamace, přičemž tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné, jedná se zejména o poštovné na zaslání reklamace. Právo na náhradu musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

2.11 Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od obdržení oznámení po jejím vyřízení. O vyřízení reklamace bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci v této třiceti (30) denní lhůtě, může prodávající požadovat po kupujícím zaplatit skladné ve výši 20,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do 6 měsíců ode dne, kdy byl informován o vyřízení reklamace, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

3. Převzetí zboží

3.1 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat protokol o závadách či u podpisu napsat přijato s výhradou a uvést výhradu či vadu. Není-li sepsán protokol o závadách, nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Je-li obal v pořádku, avšak obsah zásilky je zjevně vadný, prodávající doporučuje pořídit fotodokumentaci, kterou lze užít při následném řešení vadného plnění.

3.2 Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud kupující zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list s čísly výrobků, je povinen bez zbytečného odkladu prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu prostřednictvím elektronické adresy info@mojedilna.cz.


4. Jakost při převzetí

4.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:

4.1.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

4.1.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

4.1.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4.1.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

4.1.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.2 V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá výše uvedené vlastnosti, má kupující právo i na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

4.3 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

4.4 Ustanovení uvedená čl. III. (jakost při převzetí) reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5. Odpovědnost za vady

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., zejména v ustanoveních § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174. Další práva a povinnosti se řídí tímto reklamačním řádem.

5.2 U veškerého zboží prodávaného prodávajícím kupujícímu odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.

5.3 Kupující si při převzetí zboží podle možností prohlédne a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

5.4 Kupující je povinen oznámit vady bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vady, která existovala při převzetí zboží, je kupující povinen oznámit vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvacetičtyř (24) měsíců po odevzdání věci kupujícímu.

5.5 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.6 Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní adrese prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy byl prodávajícím oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

5.7 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.8 Prodávající dále neodpovídá za vady v těchto případech:

5.8.1 je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

5.8.2 jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

5.8.3 vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

5.8.4 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

5.8.5 vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.


6. Záruka za jakost


6.1 Kupujícímu spotřebiteli náleží dále záruka za jakost dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

6.2 U veškerého zboží prodávaného prodávajícím kupujícímu spotřebiteli odpovídá prodávající kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady, a že se vady u zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. U použitého zboží lze tuto lhůtu zkrátit na dvanácti (12) měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.

6.3 Pokud je na faktuře, na které je uvedeno, že zároveň slouží jako dodací a záruční list nebo na dodacím listu nebo na obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, vztahuje se na zboží záruka za jakost se záruční dobou odpovídající uváděné době použitelnosti.

6.4 V případě, že se v průběhu doby dle bodu 6.2. vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. Nelze-li tuto věc opravit, tak aby mohla být opět řádně užívána má kupující, také právo požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný a nelze-li tuto věc vyměnit, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.5 V případě, že se v průběhu doby dle bodu. 6.2. vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu nelze odstranit, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.6 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

6.7 Kupující podnikatel nemá práva plynoucí ze záruky za jakost, náleží mu však práva z vadného plnění dle bodu 5.


7. Závěrečné ustanovení


7.1 K řešení případných sporů, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, jsou příslušné obecné soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající s obecně závazných předpisů.

7.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.3 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

7.4 Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018. Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.
 

Reklamované zboží zasílejte prosím na adresu prodejny MojeDílna.cz, Vodařská 126/17, 619 00 Brno- Horní Heršpice.

 

Platnost reklamačního řádu je od 20.12.2019