Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodu MojeDílna.cz od 20.12.2019

Kontaktní údaje

Provozovatel internetového obchodu MojeDílna.cz

AMNproTrade s.r.o., zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C114380

Sídlo: Vodařská 126/17, 61900 Brno

IČ: 08595798 / DIČ: CZ08595798 (plátcovství DPH)

E-mail: info@mojedilna.cz

Tel. +420 542 212 028/ +420 775 400 912

Dále jen „prodávající“ vydává v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu MojeDílna.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

 

 

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti u kupujících, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., (dále „kupující spotřebitel“) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické osoby podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

1.2 Vymezení pojmů

1.2.1.1 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. uzavírající s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.mojedilna.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.1.2 Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.1.3 Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.3 Informace

1.3.1.1 Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

1.3.1.2 Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

1.3.1.3 Veškeré uvedené ceny jsou primárně včetně DPH není-li uvedeno jinak.

 

2 Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní může kupující vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Tímto není dotčena možnost provádět objednání zboží též jinak než pomocí uživatelského účtu.

2.2 Prodávající si vymezuje právo k poskytnutí různých zvýhodnění, na které má kupující nárok po registraci a vytvoření uživatelského účtu. Uvedené zvýhodnění může prodávající v průběhu času měnit.

2.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny nezbytně nutné údaje k plnění z uzavřené smlouvy. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.  

2.6 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 2 roky od posledního nákupu. To nebrání tomu, aby byl uživatelský účet opět založen.

2.7 Kupující může zrušit uživatelský účet, a to zasláním požadavku na emailovou adresu: info@mojedilna.cz. Prodávající potvrdí přijetí požadavku a bez zbytečného odkladu účet zruší.

2.8 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3 Uzavření kupní smlouvy

3.1 Prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího (§ 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží, s čímž je kupující po přečtení těchto obchodních podmínek srozuměn.

3.2 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře nebo pomocí uživatelského účtu kupujícího) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy prodávajícímu.

3.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.4 Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu souhn objednávky (také „shrnutí objednávky“), a to prostřednictvím elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto shrnutí objednávky není považováno za přijetí nabídky (akceptaci) ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

3.5 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícímu doručena akceptace, a to prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího nebo telefonicky s přihlédnutím k obsahu nabídky nebo praxi stran, kterou mezi sebou strany zavedly. Elektronická akceptace má zpravidla formu sdělení o expedici zboží následující pracovní den dle obsahu zásilku a dostupnosti zboží na skladu. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné telefonické či písemné potvrzení objednávky.

3.7 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny veškerého zboží nabízeného na webovém rozhraní prodávajícího jsou uvedeny včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (netýká se však cen za poštovné, které jsou uvedeny samostatně). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.8 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží jsou uvedené ve webovém rozhraní obchodu a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro více informaci o dodání zboží na „Doprava a platba“ https://www.mojedilna.cz/doprava-a-platba.

3.9 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, které jsou nezbytné pro plněné ze smlouvy, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

3.10 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě, že snimi prodávající projeví souhlas. V případě nesouhlasu prodávajícího, se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena následným odesláním přijetí potvrzení kupujícím prodávajícímu.

4 Práva a povinnosti stran

4.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

4.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

5 Cena zboží, platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.2 v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou na provozovně prodávajícího na adrese Vodařská 126/17, Brno 619 00 - Horní Heršpice v řádné otevírací době,

5.3 v hotovosti (či jiný způsob, umožněný přepravcem) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

5.4 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:

5.4.1.1 pro ČR (měna CZK), číslo účtu 2801759227/2010, vedený u Fio banka a.s.

5.4.1.2 pro SR (MĚNA EUR), číslo účtu 2501759233/2010, vedený u Fio Banka a.s.

5.5 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení, pokud není-li ujednáno jinak.

5.6 Zaplacením dle čl. 5. 1. 3 (platba bezhotovostním převodem) se rozumí připsání peněžité částky na výše uvedený účet prodávajícího.

5.7 Zaplacením se v případě hotovostních plateb rozumí zaplacení v místě provozovny prodávajícího na adrese Vodařská 126/17, Brno 619 00 - Horní Heršpice v řádné otevírací době.

5.8 V případě hotovostní platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li ujednáno jinak.

5.9 V případě bezhotovostní platby převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.10 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých nebo není-li ujednáno jinak nebo u zboží které není standardní nabídkou obchodu, tím se rozumí produkty upravované přímo pro kupujícího nebo zboží objednávané přímo pro kupujícího, které není předmětem nabídky.

5.11 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.12 Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

5.13 Podle zákona o evidenci tržeb tzv. EET je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6 Odstoupení od smlouvy

6.1 Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 6.10. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí nezbytných pro užívání zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího na www.mojedilna.cz. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít uvedeného formuláře. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mojedilna.cz. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: Vodařská 126/17, Brno 61900.

6.3 Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy dle bodu 6. 1. obchodních podmínek, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

6.4 Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

6.5 Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy dle bodu 6.1. obchodních podmínek, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem (nedohodnou-li se kupující spotřebitel a prodávající na jiném způsobu).

6.6 Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než bude zboží prodávajícímu doručeno zpět nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.7 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

6.8 Kupující spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud prodávající nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f). Náhrada se poskytuje ve výši, kterou je rozdíl mezi cenou plnění a obvyklou cenou vráceného plnění. Spotřebitel je povinen nahradit snížení podnikateli, bez ohledu na své zavinění a bez ohledu na to, že snížení způsobila třetí osoba. Nemůže-li proto plnění vrátit vůbec, je povinen zaplatit náhradu ve výši ceny plnění.

6.9 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6.10 Kupující spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.11 Prodávající si vymezuje právo odstoupit od objednávky, pokud kupující zvolí bezhotovostní platbu (platba bankovním převodem a jiné) a neuhradí tuto částku do 5-ti pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak.

 

7 Přeprava a dodání zboží

7.1 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat  protokol o závadách či u podpisu napsat přijato s výhradou a uvést výhradu či vadu. Není-li sepsán protokol o závadách, nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Je-li obal v pořádku, avšak obsah zásilky je zjevně vadný, prodávající doporučuje pořídit fotodokumentaci, kterou kupující předloží při následném řešení vadného plnění.

7.2 Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží. Pokud kupující zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list, a skutečně dodaným zbožím (v druhu či množství), je povinen bez bytečného odkladu prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu prostřednictvím elektronické adresy info@mojedilna.cz.

7.3 Přeprava a dodání zboží, zejména cena za přepravu a způsob platby, jsou blíže specifikovány na webovém rozhraní na adrese: https://www.mojedilna.cz/doprava-a-platba

7.4 Kupující bere na vědomí, že náklady na dopravu mohou být odlišné u zásilek, které nemají obvyklý rozměr, zejména se jedná o tzv. nadrozměrné zásilky. Cena dopravy u těchto neobvyklých zásilek se odvíjí od rozměrů a hmotnosti zboží v závislosti na vybraném dopravci. Tato skutečnost bude kupujícímu oznámena před odesláním zboží.

7.5 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je prodávající oprávněn požadovat náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.7 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího a/nebo reklamační řád, jsou-li prodávajícím vydány. Tyto další práva a povinnosti jsou dostupné na webové stránce https://www.mojedilna.cz/reklamacni-rad

8 Přechod nebezpečí škody

8.1 Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího spotřebitele vždy převzetím zboží.

8.2 Není-li kupující spotřebitelem, platí, že:

8.3 V případě využití služeb  dopravce, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci, přičemž na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

8.4 V případě osobního odběru zboží, přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody převzetím zboží.

9 Práva z vadného plnění a záruka za jakost

9.1 Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.2 Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

9.3 Práva a povinnosti stran související týkající se práva z vadného plnění a záruky za jakost upravuje reklamační řád ze dne 25. 5. 2018 dostupný na https://www.mojedilna.cz/reklamacni-rad. Reklamační řád upravuje zejména odlišné práva a povinnosti kupujícího podnikatele a kupujícího spotřebitele.

10 Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Co se rozumí zaplacením je uvedeno v bodě 5 obchodních podmínek.

10.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb.

10.3 Vyřizování stížností kupujících spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mojedilna.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího spotřebitele.

10.4 Kupující spotřebitel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11 Ochrana osobních údajů

11.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).

11.2 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz

11.3 Více informací o ochraně a zpracování osobních údajů najdete na  www.mojedilna.cz.

 

12 Závěrečná ujednání

12.1 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

12.2 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

12.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

12.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

12.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 20.12.2019